Skilled Support Staff

 

Shri Subhash Melekar

Shri. Ashok Gadekar

Shri. Ravi Kadam

Shri Anil Khandeparkar

 

 Smt. Maria Suxilla  Dias

 

Shri Giri Madkaikar

 

Smt. Prafulla Khandeparkar

 

Smt. Rekha V Naik

Smt. Lalitha  Naik

 

Smt. Partibha  Folkar

 

Shri Vilas P Gaonkar

 

Shri Prabhakar B Goankar

 

 

Shri Sitaram G Kuncolikar

 

Smt. Janika  S Shirodkar

Shri Shanu G Velip

Shri. Nitin Janardan Naik 

Shri. Prallad H. Zambaulika