Skilled Support Staff

 

Shri Subhash Melekar

Shri Ashok Gadekar

Shri Ravi Kadam

Shri Anil Khandeparkar

 

 Smt. Maria Suxilla  Dias

 

Smt. Prafulla Khandeparkar

Smt. Lalitha  Naik

 

Smt. Partibha  Folkar

 

Shri Vilas P Gaonkar

 

Shri Prabhakar B Goankar

 

Shri Sitaram G Kuncolikar

 

Smt. Janika  S Shirodkar

   

Shri Shanu G Velip

Shri Nitin Janardan Naik 

Shri Prallad H. Zambaulika 

Shri Jayesh Marshelkar